SEURAKUNNANNEUVOSTON KOKOUS  PÖYTÄKIRJA 7 / 2023

Aika torstaina 14. syyskuuta 2023 klo 17.11-18.24

Paikka: Turun ortodoksinen seurakunta, seurakuntasali, Yliopistokatu 19 B, Turku

Läsnä: Lampropoulos Ioannis, kirkkoherra, pj., Maunila Anna-Leena, vpj. Poistui kokouksesta klo 18.13. ennen asian §10 kohta 3 päätöstä. Kontsas-Vähäsiltä Hannele, jäsen, Mattila Mari, jäsen, Miikkola Mikael, jäsen, Repo Markku, jäsen Ruotsi Svetlana, jäsen, Sintonen Eila, jäsen, Kivimäki Raija, jäsen

Puheoikeudella olevat: Haapala-Lindholm Leena, sihteeri

Poissa: Korvonen Valtteri, Pasi Torhamo, pappien ja kanttorien edustaja

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen

OrtL:n 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään kokouksessa jaettu esityslista.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

2 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KJ:n 98 § mukaan seurakunnanneuvosto valitsee sihteerin ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

ESITYS: Valitaan Kontsas-Vähäsiltä Hannele ja

Mattila Mari pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka voivat toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

3 § Turun äänioikeutettujen luettelon laatiminen seurakunnanvaltuuston vaalia varten

Turun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimikaudelle 2023–2027 alkaa sunnuntaina 5.11.2023 ja päättyy 18.11.2023. Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuustoon viisitoista (15) jäsentä.  Seurakunnanvaltuusto on päättänyt 24.5.2023, 20 §, että seurakunta muodostaa yhden vaalialueen. Vaalin tulos julkaistaan Turun ortodoksisessa kirkossa sunnuntaina 19.11.2023 kello 12.

Kirkkojärjestys 73 § 2 momentti

Äänioikeutettujen luettelon laatii seurakunnanneuvosto. Luettelo on laadittava 1) seurakunnanvaltuuston vaalia varten viimeistään syyskuun 15 päivänä; 2) kirkkoherran vaalia varten viimeistään viidentenätoista päivänä siitä, kun hakuaika on päättynyt; sekä 3) ortodoksisesta kirkosta annetun lain 55 §:n mukaisissa tai valituksen johdosta toimitettavissa vaaleissa viimeistään 15 päivänä siitä päivästä, jonka mukaan äänioikeuden käyttäminen määräytyy.

Kirkkojärjestys 94 § 4 kohta 4

Seurakunnanneuvosto laatii äänioikeutettujen luettelon.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto laati äänioikeutettujen luettelon vaalilautakunnan vahvistettavaksi. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon 27.9.2023.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Turun seurakunnan vaalilautakunta

4 § Viestintäryhmän raportti

Seurakunnanneuvoston kokous 29.5.2023, 4 §

Turun ortodoksisella seurakunnan viestintäkanavat ovat: Kupoli-lehti, Aamun koitto -lehti, seurakunnan omat nettisivut turkuort.fi ja seurakunnan omat Facebook-sivut.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto perustaa viestintäryhmän. Viestintäryhmän tehtävä on arvioida seurakunnan viestinnän ja tehdä tarvittavat esitykset seurakunnanneuvostolle viestinnän kehittämiseksi.

Viestintäryhmään kuuluu Maria Hokkinen, Sanna-Maija Rautakoski, Riikka Harikkala-Laihinen, Leena Haapala-Lindholm ja Ioannis Lampropoulos. Viestintäryhmällä on oikeus kuulla viestintäasiatuntijoita.

Viestintäryhmä tuo esityksensä seurakunnanneuvostolle 15.9. mennessä.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Maria Hokkinen, Sanna-Maija Rautakoski, Riikka Harikkala-Laihinen, Haapala-Lindholm Leena ja Ioannis Lampropoulos

———–

Seurakunnanneuvosto perusti viestintäryhmän. Ryhmän jäsenet ovat Maria Hokkinen, Sanna-Maija Rautakoski, Riikka Harikkala-Laihinen, Leena Haapala-Lindholm ja Ioannis Lampropoulos. Leena ei ole osallistunut viestintäryhmän kokouksiin resurssien säästämiseksi.  

Ryhmän tehtävä oli arvioida seurakunnan viestinnän ja tehdä tarvittavat esitykset seurakunnanneuvostolle viestinnän kehittämiseksi. Viestintäryhmä kokoontui kaksi kerta 20.6. ja 22.8. Kokouksessa viestintäryhmä asetti tavoitteeksi, että seurakunnan viestinnän on oltava kutsuva, osallistava ja vuorovaikutteinen.

Liitteenä 1 Viestintäryhmien kokousten muistiot

ESITYS: Seurakunta käynnistää verkkosivujen uudistushankeen. Uusien nettisivujen tavoitteet ovat saavutettavuus, monikielisuus ja helppolukuisuus. Seurakunnan uudet nettisivut siirretään Suomen ort. kirkon yhteiselle palvelimelle. Seurakunta pyytää tarjousta kirkon IT-asiatuntijalta nettisivujen teknisestä ylläpidosta.

Seurakunnanneuvosto jatkaa viestintäryhmän toimeksianto. Ryhmä toimitti sekä uusien sivujen uudistumishankkeen ohjausryhmänä että käytännöntyön tekijänä. Viestintäryhmällä on oikeus käyttää ulkopuolista asiantuntijapalvelua nettisivujen uudistamiseen.

Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että talousvuodelle 2024 varataan 5 000 € uusien sivujen kehittämiseksi.

Seurakunnanneuvosto toimii uusien sivujen testiryhmänä.

Uudet seurakunnan nettisivut julkaistaan syksyllä 2024.

Kupoli-lehti kehitetään saadun palautteen perustella.

Talousarvioon varataan joka vuosi 1 000 € seurakuntatyön tukevan painomateriaalin tekemiseen.

Seurakunnan viestinnän pitkäaikavälin tavoite on kehittää sähköinen monikielinen uutiskirje, jonka seurakuntalainen voi tilata itselleen.

Seurakunta luo oman kriisiviestinnän keväällä 2024.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: seurakunnanvaltuusto

5 § Rauman p. Nikolaoksen rukoushuoneen isännöitsijän luopuminen tehtävästä

Rauman p. Nikolaoksen rukoushuoneen isännöitsijä Leena Juusela on ilmoittanut luopuvansa tehtävästä (21.8.2023). OrtKL 51 § mukaan eron myöntämisestä päättää toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. OrtKj 87 § mukaan kirkkojen ja rukoushuoneiden isännöitsijät valitsee seurakunnanvaltuusto.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että se myöntää Leena Juuselalle eron isännöitsijän tehtävästä.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

6 § Rauman p. Nikolaoksen rukoushuoneen isännöitsijän valinta

OrtKj 76 § mukaan, jos muun luottamushenkilön kuin seurakunnanvaltuuston jäsenen paikka tulee pysyvästi avoimeksi kesken toimikauden, on hänet vallinneen toimielimen valittava viipymättä hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

ESITYS: Kirkkoherra keskustelee Rauman rukoushuoneen isännöitsijän valinnasta Rauman yhteisön kanssa 26.9. Keskustelun jälkeen seurakunnanneuvosto tekee esityksensä seurakunnanvaltuustolle.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

7 § Rauman asunnon vuokraaminen

Kiinteistölautakunnan kokous 5.9.2023, 31 §

Leena Juusela on irtisanonut vuokrasopimuksensa. Vuokrasopimus päättyy 30.9.2023. Kirkkoherra on sopinut vuokralaisen kanssa, että vuokralainen voi pitää huonekalut asunnossa 15.10. asti. Kirkkoherra tarkastaa asunnon kunnon 26.9.

ESITYS: Tiedoksi.

PÄÄTÖS: Asia saatettiin tiedoksi.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanneuvosto

ESITYS: Julkaistaan asunnon vuokrailmoitus seurakunnan internet- ja facebookin sivuilla.

Vuokra on 300 €/kk. Vesimaksu sisältyy vuokraan. Vuokralainen maksaa kuluttamansa sähkön erillisen mittauksen mukaan. Vuokralainen antaa yhden kuukauden vuokran määrää vastaavan vakuuden vuokrasuhteen ehtojen täyttämisestä.

Vuokralainen huolehtii kiinteistön ja alueen kunnossa- ja puhtaanpidosta ja siivouksesta.

Vuokralaisella tulee olla laaja kotivakuutus.

Asunto sijaitsee rukoushuoneen vieressä. Seurakunta on oikeus käyttää piha-aluetta seurakunnan toiminnan järjestämiseksi.

PÄÄTÖS: Ennen vuokrailmoituksen julkaisemista, kirkkoherra keskustelee huoneiston vuokrauksesta Rauman Tiistaiseuran kanssa.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

8 § Turun seurakunnan tilikartta uudistaminen ja talousarvion uudet kustannuspaikat

ESITYS: Seurakunnan talousarvion kustannuspaikat kuvaavat seurakunnan toimintaa. Uuden talousarvion yhteydessä uudistetaan seurakunnan talousarvion kustannuspaikkoja. Seurakunta uudistaa talousarviota seuraavien kolme vuoden aikana.  

Seurakunnan uudet työntekijät vastaavat oman työ- ja maa-alueiden kustannuspaikan seurannasta ja suunnittelusta.

Uusi kustannuspaikkajako vahvistaa paikallistyön johtamista ja talouden raportointia. Uuden kustannuspaikkajaon myötä myös taloushallinnon prosessit yksinkertaistuvat.

Kustannuspaikka 180 muutetaan muotoon Seurakunnan hallinto, johtaminen ja yhteiset kulut. Kustannuspaikka sisältää seurakunnan johtamisesta ja hallinnoinnista aiheutuvat kustannukset. 

Kustannuspaikka 190 yhdistetään kustannuspaikkaan 180.

Kirkkoherran henkilöstökulut jaetaan kahteen kustannuspaikkaan

50 % kustannuspaikalle 180 ja 50 % kustannuspaikalle 210.

Kustannuspaikka 210 muutetaan muotoon Turun seurakuntatyö. Kustannuspaikka sisältää Turun alueella tehtävän seurakuntatyön henkilöstökulut ym. kulut.

Perustetaan kustannuspaikat 211 Salon, Rauman ja muiden alueiden seurakuntatyö. Kustannuspaikka sisältää Salon, Rauman ja muiden alueiden henkilöstökulut ym. kulut.

Kustannuspaikka 442 yhdistetään kustannuspaikkaan 210.

Perustetaan kustannuspaikka 230 Kasvatustyö. Kustannuspaikka sisältää seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön henkilöstökulut ym. kustannukset.

Kustannuspaikka 235 yhdistetään kustannuspaikkaan 230.

Kustannuspaikka 540 muutetaan muotoon KOY Aleksandra

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Taloustoimisto

9 § Ålandsbanken pankkioikeuksien myöntäminen 

ESITYS: Seurakunnan taloutta hoitavalle kirkon palvelukeskuksen taloustoimiston taloussihteerille Leena Ursiniukselle myönnetään tilinkäyttöoikeudet. (Liite 2, Salainen).

Valtuutetaan kirkkoherra Ioannis Lampropoulos ja Leena Haapala-Lindholm hoitamaan asiaa.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Leena Ursinius, Ålandsbanken, Taloustoimisto

10 § Muut asiat

Asia 1. Katrina-varausjärjestelmä

Turun ortodoksinen seurakunta käyttää google-kalenteri. Google-kalenteri ja sen varausjärjestelmä ei sovi seurakuntatyöhön ja työajanseurantaan. Monilla ortodoksisilla seurakunnilla on käytössä Katrina varausjärjestelmä ja sen lisäominaisuuksia mm. mobiiliversio +synkronoinnit ja www-moduuli jolla voidaan päivittää suoraan seurakunnan nettisivuilla oleva kalenterin.

Kirkkoherra on pyytänyt tarjousta Vitec Katrina Oy:lta. Tarjoukseen kuuluu Katrina varausjärjestelmä ja sen lisäominaisuudet Katriina Mobiili + synkronoinnit ja Katrina Www-moduuli. (Liite 3)

Hankintahinta:                   Ylläpito

Katrina varausjärjestelmä:     1165,6 €            127,66 € / kk

Mobiili + synkronoinnit:          800,01 €            48,43 € / kk

Katrina Www-moduuli:          334,8 €              39,15 € / kk

                         Yhteensä    2300,41 €          215,24 € / kk

ESITYS: Seurakunnanneuvosto keskustelee Katrina -varausjärjestelmän hankinnasta ja tekee tarvittavat päätökset.

Todettiin. että Katrina järjestelmä on käytössä useassa Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnassa.

PÄÄTÖS: Seurakunnanneuvosto hyväksyi Vitec Katrina Oy:n tarjouksen ja päätti hankkia Katrina-varausjärjestelmän lisäominaisuuksineen. Hankinta toteutetaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Vitec Katrina, Taloustoimisto

Asia 2. Seurakunta-illan tulokset

Seurakunta järjesti seurakuntaillan, jossa keskusteltiin seurakunnan toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Seurakuntalaiset pääsivät keskustelemaan pienryhmissä seuraavista aiheista:

– Kerro ryhmällesi kaksi asiaa, jotka ovat tärkeä seurakunnassamme

– Kerro ryhmällesi kaksi asiaa, mitkä tulisi sinun mielestäsi kehittää seurakunnassamme

– Kerro ryhmällesi kaksi asiaa, missä itse olisit valmis auttamaan (lahjojasi tarvitaan)

Vera Nazimova kirjoitti illan tulokset (Liite 4)

ESITYS: Kirkkoherra, Riikka Patrikainen, Vera Nazimova ja Liisa Ahtela perehtyvät illan tuloksiin ja laativat niistä yhteenvedon.  

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Riikka Patrikaisen, Vera Nazimova ja Liisa Ahtelan

3. Seurakunta järjestää käsityökerhon vainajan otsanauhan tekemiseksi. Seurakunta korvaa ohjaajan matkakorvaukset.  

11 § Ilmoitusasiat

Asia 1: Filantropian avustusanomus (Liite 5)

Asia 2: Kiinteistölautakunnan pöytäkirja, 5.9.2023 (Liite 6)

Asia 3: Avustusanomus ukrainalaistyöhön (Liite 7)

12 § Seuraavien kokouksien ajankohdat

23.10. seurakunnanneuvoston kokous

30.10. seurakunnanvaltuuston ja –neuvoston seminaari valtuusto

11.12. seurakunnanneuvoston kokous

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi Turussa 14. syyskuuta 2023

Ioannis Lampropoulos, kirkkoherra               Leena Haapala-Lindholm, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi Turussa 14.9.2023

Kontsas-Vähäsiltä Hannele, pöytäkirjan tarkastaja / Mattila Mari, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja ilmoitustaululle 15.syyskuuta 2023

Leena Haapala-Lindholm , seurakuntasihteeri

Pöytäkirja on saanut lainvoiman 30.syyskuuta 2023

Leena Haapala-Lindholm, seurakuntasihteeri

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00–15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi perjantaina 15.9.2023. Tämän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään perjantaina 29.9.2023.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi