PÖYTÄKIRJA 6 / 2023

Aika: tiistaina 22. elokuuta 2023 klo 17

Paikka: Turun ortodoksinen seurakunta, seurakuntasali, Yliopistokatu 19 B, Turku

Läsnä: Lampropoulos Ioannis, kirkkoherra, pj., Maunila Anna-Leena, vpj., Kontsas-Vähäsiltä Hannele, jäsen, Mattila Mari, jäsen, Miikkola Mikael, jäsen, Repo Markku, jäsen, Ruotsi Svetlana, jäsen, Sintonen Eila, jäsen, Kivimäki Raija, jäsen

Puheoikeudella olevat: Haapala-Lindholm Leena, sihteeri

Poissa: Korvonen Valtteri, Pasi Torhamo, pappien ja kanttorien edustaja

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen

OrtL:n 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään kokouksessa jaettu esityslista.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

2 § Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KJ:n 98 § mukaan seurakunnanneuvosto valitsee sihteerin ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

ESITYS: Valitaan Maunila Anna-Leena ja

Miikkola Mikael pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka voivat toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

3 § Talousseuranta

Liite 1 talousseuranta 2/2023

Liite 2 verotulojen kehitys 1–7/2023

ESITYS: Asia tiedoksi.

PÄÄTÖS: Asia tiedoksi.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: seurakunnanvaltuusto

4 § Jäsenkehitys seuranta

Liite 3 jäsenkehitysseuranta 2/2023

ESITYS: Asia tiedoksi.

PÄÄTÖS: Asia tiedoksi.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: seurakunnanvaltuusto

5 § Seurakunnan hallinnon tarkastus

Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 72 §:n mukaan seurakunnantarkastuksen tarkoituksena on edistää seurakunnan hengellistä elämää, kristillistä kasvatusta sekä hallinnollista ja taloudellista kehitystä.

Piispan tulee tehdä kokonaistarkastus hiippakuntansa seurakunnassa vähintään joka viides vuosi. Piispa voi lisäksi suorittaa hiippakuntansa seurakunnassa osittaisen tarkastuksen. Piispa määrää tarkastuksen ajan sekä avustajansa tarkastuksen laadun ja laajuuden mukaan. Piispa voi määrätä palvelukeskuksen johtajan, lakimiehen, taloudenhoitajan tai muun henkilön toimittamaan puolestaan tarkastuksen tai osan siitä. (28.11.2012/41 v. 2020)

Seurakunnantarkastuksesta ja sen ajankohdasta on ilmoitettava asianomaisen seurakunnan kirkkoherralle sekä tarkastukseen määrätyille avustajille.

Seurakunnan kokonaistarkastuksen yhteydessä tulee pitää piispan johdolla seurakuntalaisten kokous sekä seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kokous.

Seurakunnantarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa, joka on toimitettava seurakunnalle kuukauden kuluessa tarkastuksen päättymisestä. Seurakunnanneuvoston on ryhdyttävä niihin toimenpiteisiin, joihin tarkastuspöytäkirja antaa aihetta.

Turun ortodoksisen seurakunnan hallinnon tarkastus pidettiin 16.–17.8. Hallinnon tarkastuksen suoritti palvelukeskuksen johtaja Jari Rönkkö, lakimies Jouni Heino, talouspäällikkö Henna Mynttinen, kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen, kirkkopalvelujen koordinaattori Antti Räsänen ja tiedonhallinnan asiantuntija Sari Hirvonen. KP Arkkipiispa Leo ilmoittaa varsinaisen tarkastuksen ajankohdasta myöhemmin syksyllä.

Palvelukeskus johtajan Jari Rönkön pyynnöstä hallinnon tarkastajat keskustelivat seurakunnan hallintoelimien puheenjohtajiston kanssa seurakunnan hallinnosta. Kokoukseen osallistuivat Hannus Reijo ja Maunila Anna-Leena ja kiinteistölautakunnan puheenjohtaja Oksman Jorma.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto keskustelee seurakunnan hallinnon tarkastuksen tuloksista.

PÄÄTÖS: Seurakunnanneuvosto keskusteli seurakunnan hallinnon tarkastuksen tuloksista.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: seurakunnanvaltuusto

6 § Keskustelu seurakunnan henkilöresursseista

Seurakunnanneuvoston kokous, 29.5.2023 9§

Turun ortodoksisen seurakunnan toimintasuunnitelmassa on kirjattu seuraava ”seurakunnan perustehtäviä varten seurakunnalla on kirkkoherra ja kanttori, jotka toimittavat tarvittavat palvelukset seurakunnan alueella. Koska seurakunta on alueena suuri, joutuu seurakunta palkkaamaan myös muita pappeja ja kanttoreita esim. päiväpalkalla. Seurakunnalla olisi tarve palkata toinen pappi, joka on huomioitu vuoden 2023 talousarviossa.”

ESITYS: Seurakunnanneuvosto keskustelee seurakunnan henkilöstöresursseista ja tekee tarvittavat päätökset.

PÄÄTÖS: Seurakunnanneuvosto keskusteli seurakunnan henkilöstöresursseista. Neuvosto järjestää strategiasuunnittelupäivän, johon osallistuvat neuvoston ja valtuuston jäsenet. Neuvosto päättää strategiasta suunnittelupäivän jälkeen.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

————

Seurakunnanneuvosto kokouksessaan (29.5.2023, 9§) keskusteli seurakunnan henkilöstöresursseista. Neuvosto päätti järjestää strategiasuunnittelupäivän, johon osallistuvat neuvoston ja valtuuston jäsenet ja päättää strategiasta suunnittelupäivän jälkeen.

Lisäksi seurakunnanneuvosto päätti pyytää kirkkoherralta kirjallinen luonnosesitys seurakunnan toiminnan linjauksista.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto osallistuu seurakunnan toiminnan arviointi- ja kehittämistilaisuudessa ke 6.9.2023 klo 18:00. Tilaisuudesta lähetetään erillinen kirje myös seurakunnanvaltuuston jäsenille. Tilaisuuteen on kutsuttu seurakunnan jäsenet. Tulevassa Kupoli-lehdessä on kaksi erilista tekstiä keskustelutilaisuudesta.

Seurakunnanneuvosto keskustelee liite 4 toiminnan linjauksen luonnoksesta.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: seurakunnanvaltuusto

7 § Vuoden 2024–2027 talousarvion linjaukset

Valtiovarainministeriön kesäkuun 2023 talousseurannan julkaisun mukaan Suomen talous ei kasva tänä vuonna, kun hintojen ja korkojen nousu vähentää kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Vuonna 2024 BKT kasvaa 1,4 prosenttia kotitalouksien ostovoiman kohentuessa, kun hintojen nousu hidastuu ja kotitalouksien tulot kasvavat. Vuonna 2025 kasvu nopeutuu 1,9 prosenttiin, kun kulutuksen kasvun lisäksi vihreän siirtymän investoinnit lisäävät kotimaista kysyntää. Julkisyhteisöjen alijäämä on 2,4 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2023 ja kasvaa siitä kolmeen prosenttiin vuonna 2025. Julkisyhteisöjen alijäämä on 2,4 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2023 ja kasvaa siitä kolmeen prosenttiin vuonna 2025. Alasektoreista suurinta alijäämää tekee valtionhallinto, mutta myös hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijäämäisinä, eikä alijäämä ole pienenemässä ennustejaksolla.

Turun ortodoksinen seurakunnan viimeisten vuosien positiivinen jäsenkehitys vaikuttaa positiivisesti myös kirkollisverokertymä. Turun ortodoksisen seurakunnalla ei ole vierasta pääoma. Seurakunnan hallinto oli linjannut, että vieraan pääoman takia seurakunnalla ei ole varaa palkata lisää henkilöstöä tai tehdä muuta investointeja toiminnan kehittämiseksi.

Seurakunta on maksanut vieraan pääoman. Seurakunnan hallinto keskustelee ja päättää syksyllä 2023 lisää resurssien palkkaamisesta ja seurakunnan toiminnan uudelleen organisoimisesta.   

ESITYS: Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025 ja 2026 taloussuunnitelmat laaditaan seuraavien periaatteiden mukaan.

Verotulokertymä on arvioitu 780 000 €, mikä on 30 000 € enemmän edellisen vuoden arviosta (v. 2022: 771 078 € ja v. 2021: 729 126 €). Korotus tehdään varovaisuuden periaatteella. Vuoden 2023 verotulokertymä on ollut kesäkuun loppuun mennessä 8,7 % odotettua suurempi. Verokertymä kehitykseen vaikuttaa seurakunnan positiivinen jäsenkehitys ja ansiotulokehitys. Verotulot on laskettu vuoden 2023 veroprosentilla, joka on 1,75 %.

Vuoden 2024-2026 toimintakulut sisältävät kahden papin ja kanttorin, yhden määräaikaisen ja osa-aikaisen arkistotyöntekijän ja kristinoppikoulun ja lastenleirin leirijohtajien palkkaamista.

Piispankokouksen suositus on, että seurakunta hankkii toimessa olevalle papistolle ja kanttoreille työasut. Seurakunta hankkii joka kolmas vuosi työntekijöille työvaatteet. Ensimmäinen hankinta toteutetaan vuonna 2024.

Talousarvio laaditaan ensiksi edellisten talousvuosien toteutuneiden lukujen ja kustannuspaikoista vastaavien työntekijöiden arvioiden perusteella. Lisäksi talousarvion laatimisessa huomioidaan inflaatiokorotukset ja mahdolliset seuraavien vuosien palkan korotukset. Talousarvion pohjana on vuoden 2023 elokuun toteumavertailu.

Talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikka. Kustannuspaikka vastaavalla on harkintavalta enintään 10 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin ja seurakunnanneuvostolla on kustannuspaikka kohtainen harkintavalta enintään 15 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin.

Turun ortodoksisen seurakunnan tulot muodostuvat seurakuntalaisilta kerätyistä verotuloista, vuokratuloista ja muista seurakunnan toiminnan tuotoista.

Seurakunnan suurimmat menot ovat henkilöstö- ja kiinteistökulut sekä keskusrahastomaksut.

Vuoden 2022–2024 kiinteistökulut ja investoinnit sisältävät sekä Turun p. Aleksandran kirkon sisäseinien korjaus- ja maalauskustannukset ja Rauman kirkon ulkomaalauskustannukset, että kustannuksen p. Aleksandran kirkon pihan vuosittaisista viherhuollon kustannuksista. 

Seurakunnanneuvosto käsittelee vuosien 2024–2026 investoinnit erikseen seuraavissa kokouksissa.

Talousarvio esitys käsitellään seurakunnanneuvoston kokouksessa ma 23.10.2023.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto, kirkkoherra ja Ioannis Lampropoulos sekä Leena Ursinius.

8 § Turun p. Aleksandran kirkon isännöitsijän luopuminen tehtävästä

Turun p. Aleksandran kirkon isännöitsijä Eila Sintonen on ilmoittanut luopuvansa tehtävästä. OrtKL 51 § mukaan eron myöntämisestä päättää toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. OrtKj 87 § mukaan kirkkojen ja rukoushuoneiden isännöitsijät valitsee seurakunnanvaltuusto.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että se myöntää Eila Sintoselle eron isännöitsijän tehtävästä.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

9 § Turun p. Aleksandran kirkon isännöitsijän valinta

OrtKj 76 § mukaan, jos muun luottamushenkilön kuin seurakunnanvaltuuston jäsenen paikka tulee pysyvästi avoimeksi kesken toimikauden, on hänet vallinneen toimielimen valittava viipymättä hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että se valitsee Pyhän Aleksandran kirkon isännöitsijän vapautuneelle paikalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuodelle 2023 Kaisa Ivaska-Papaioannou. Kaisa Ivaska-Papaioannou on käytettävissä tehtävään.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

10 § Matti Lehtisen hautapaikan hoito

Matti Lehtinen on testamentannut rahavarojaTurun ortodoksiselle seurakunnalle. Hänet on haudattu Turun ortodoksisen seurakunnan hautausmaalle.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että Matti Lehtisen hautapaikkaa hoidetaan. Seurakunnanneuvosto esittää, että Matti Lehtisen varoista siirretään 1000 € seurakunnan hautainhoitorahastoon, josta maksetaan vuosittain hautainhoitomaksu niin kauan kuin pääomaa riittää.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

11 § Turun ortodoksisen hautausmaan hinnasto

Turun ortodoksisen seurakunnan hautausmaan hinnasto on vuodesta 2011. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 127 §: mukaan seurakunnanvaltuusto päättää haudoista perittävästä maksusta.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi uuden haudoista perittävät maksut (Liite 5).

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

12 § Muut asiat

Ei muita asioita.

13 § Ilmoitusasiat

Asia 1: Filantropian raportti seurakuntien talousarvioavustusten käytöstä (Liite 6)

Asia 2: Vuoden 2023 keskusrahastoon kannettavat maksut (Liite 7)

Asia 3: Hautatoimiohjelmakokonaisuuden palvelukäyttösopimus (Liite 8)

Asia 4: Kiinteistölautakunnan pöytäkirja, 31.5.2023 (Liite 9)

Asia 5: Selvitys Tyel:n maksuista

Asia 6: VENI energia on kilpailuttanut Suomen Ortodoksinen kirkko-ryhmälle uudensähköntoimittajan 1.7.2023 alkavalle sopimusjaksolle. Sähkömyyntisopimus Salon tsasounan osalta 1.7.2023 alkaen Turku Energia Oy.  Sähkömyyntisopimus Rauman tsasounan osalta 1.7.2023 alkaen Turku Energia Oy. 

Asia 7: Kiinteistö Oy Aleksandran varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja (Liite 10)

Asia 8: Ålandsbanken 7/2023 sijoitusraportti

Asia 9: Nordea pankin 7/2023 sijoitusraportti

14 § Seuraavien kokouksien ajankohdat

13.9. seurakunnanneuvoston kokous

23.10. seurakunnanneuvoston kokous

30.10. seurakunnanvaltuuston ja –neuvoston seminaari valtuusto

11.12. seurakunnanneuvoston kokous

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi Turussa 22. elokuuta 2023

Ioannis Lampropoulos, kirkkoherra / Leena Haapala-Lindholm, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi Turussa 29.8.2023

Maunila Anna-Leena, pöytäkirjan tarkastaja / Miikkola Mikael, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja ilmoitustaululle 23.elokuuta 2023

Leena Haapala-Lindholm, seurakuntasihteeri

Pöytäkirja on saanut lainvoiman 6.syyskuuta 2023

Leena Haapala-Lindholm, seurakuntasihteeri

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00–15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 23.8.2023. Tämän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään 6.9.2023.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi