24. elokuuta pidetyn piispainkokouksen pöytäkirjoissa oli merkittävä huomautus koskien katumuksen sakramenttia ja seurakuntalaisten hengellistä elämää.

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispan Leon piispainkokouksessa tekemän esityksen pohjalta päätettiin lähettää ortodoksisille seurakunnille ja papistolle seuraava kirje:

”Kirkkokuntamme piirissä on kasvavassa määrin ollut havaittavissa, että katumuksen sakramentti eli synnintunnustus siihen liittyvine synninpäästöineen on käynyt monilla tahoilla harvinaisemmaksi käytännöksi Suomen ortodoksien parissa. Tämä lienee ainakin osittain seurausta 1970-luvn alussa annettujen synnintunnustusta koskevien ohjeiden väärinymmärtämisestä. Tuolloinen Piispainkokous näki aiheelliseksi korostaa, ettei synnintunnustuksen ehdoton ja lainomainen tekeminen edellytykseksi Pyhään Ehtoolliseen osallistumiselle ollut sielunhoidollisesti poikkeukseton vaatimus tai välttämättömyys. Tätä korostettiin erityisesti niitä ajatellen, jotka vähitellen olivat ruvenneet yhä useammin etsimään hengellistä uudistumista Pyhän Ehtoollisen osallisuudesta. Piispainkokouksen tuolloin antamissa ohjeissa todettiin, että kyseiset seurakuntalaiset voivat asiasta rippi-isän kanssa keskusteltuaan ja hänen luvallaan toisinaan osallistua Ehtoolliseen ilman sitä aina edeltävää synnintunnustusta. Omavaltaisesti omille teilleen eksynyt käytäntö tekee tarpeelliseksi korostaa mainittua tuolloin annettua ohjetta uudelleen. Kirkon jäsenen on näissä kysymyksissä toimittava yhteisymmärryksessä rippi-isänsä kanssa ja hänen ohjeittensa mukaan. Katumuksen sakramentti on eräs Kirkkomme sielunhoidollisia aarteita, jonka viljelyä tulee kaikin tavoin vahvistaa, jotta se yhä suuremmassa määrin ja yhä useamman kohdalla voisi olla se hengellisen terveyden lähde, joksi se on tarkoitettu. Kiinnittäessämme Kirkkomme jäsenten huomiota tähän seikkaan kannustamme samalla papistoa riittävän runsaasti vahvistamaan tähän liittyvää opetusta.”

Kirkkokunnan uutinen sekä piispainkokouksen pöytäkirja liitteineen ovat löydettävissä Suomen ortodoksisen kirkon verkkosivuilta tämän linkin kautta.