Seurakunnanneuvoston kokous 23.10.2023

SEURAKUNNANNEUVOSTON KOKOUS / PÖYTÄKIRJA 8 / 2023

Aika maanantaina 23. lokakuuta 2023 klo 17

Paikka: Turun ortodoksinen seurakunta, seurakuntasali, Yliopistokatu 19 B, Turku

Läsnä: Lampropoulos Ioannis, kirkkoherra, pj., Maunila Anna-Leena, vpj., Kontsas-Vähäsiltä Hannele, jäsen, Mattila Mari, jäsen, Repo Markku, jäsen, Ruotsi Svetlana, jäsen, Sintonen Eila, jäsen, Kivimäki Raija, jäsen

Puheoikeudella olevat: Haapala-Lindholm Leena, sihteeri

Poissa: Korvonen Valtteri, jäsen, Pasi Torhamo, pappien ja kanttorien edustaja, Miikkola Mikael, jäsen

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen

OrtL:n 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään kokouksessa jaettu esityslista.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

2 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KJ:n 98 § mukaan seurakunnanneuvosto valitsee sihteerin ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

ESITYS: Valitaan Sintonen Eila ja Kontsas-Vähäsilta Hannele pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka voivat toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

3 § Turun ortodoksisen seurakunnan investointisuunnitelma 2024–2028

Kiinteistölautakunnan kokous, 5.9.2023, 28 §

Turun ortodoksisen seurakunnalla ei ole ollut erillistä viisivuotista investointisuunnitelma.

Turun ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2023–2024 on kirjattu seuraavat investointi-/korjaustarpeet:

Vuodelle 2023 seurakuntatiloissa olevien lasten kalusteiden uusiminen. Rauman rukoushuoneen ikkunoiden kunnostusta ja Aleksandran kirkon ikoneiden konservointi.

Vuodelle 2023 oli suunniteltu myös kuulutus seurakunnan hautausmaan hautojen/hautamuistomerkkien kunnostamisesta, siunauskappelin peltikaton vaurioiden korjaaminen. Myös hautausmaan maapohjan omistusoikeuden selvittäminen ja siirtyminen seurakunnalle Turun kaupungilta vastikkeetta.

Näiden lisäksi vuodelle 2023 oli suunniteltu Rauman rukoushuoneen ikkunoiden kunnostus ja asunnon tuuletuksen parantaminen.

Vuosien 2024–2025 oli suunniteltu Turun seurakuntatilojen eteisen ja kerhohuoneen perusparannustyöt. Pääkirkon sisäseinien korjausmaalaus, restaurointi ja seinien halkeamien korjaus ja maalaus. Rauman rukoushuoneen ulkoseinien maalaus.

ESITYS: Kiinteistölautakunta esittää seurakunnanneuvostolle, että seurakunta laatii erillisen investointisuunnitelman, joka päivitetään vuosittain talousarviovalmistelujen yhteydessä. Ensimmäinen investointisuunnitelma käsitellään syksyllä 2024. Sen valmistelutyö alkaa keväällä 2024.

Lisäksi syksystä 2024 lähtien kiinteistölautakunnan jäsenet kokoontuvat yhdessä seurakunnanneuvoston jäsenten kanssa. Kokouksessa keskustellaan seurakunnan lyhyen ja pitkä ajan investointitarpeista.

Vuosien 2024–2028 seurakunnan investoinnit ovat:

 1. Turun Aleksandran kirkon ulko- ja sisäseinien halkeaminen korjaus ja maalaus sekä sisäseinien konservointi ja maalaus
 2. Äänentoiston ja induktiosilmukan asentaminen Turun Aleksandran kirkkoon.
 3. Rauman rukoushuoneen ja asunnon ikkunoiden kunnostus ja maalaus sekä asunnon tuuletuksen parantaminen
 4. Hautausmaan siunauskappelin peltikaton vaurioiden korjaaminen
 5. Turun seurakunnan työntekijöiden työtilojen selvittäminen sekä seurakuntatilojen eteisen ja kerhohuoneen perusparannustyöt
 6. Seurakuntatiloissa olevien lasten kalusteiden uusiminen
 7. Seurakuntatiloissa olevan keittiön remontti.
 8. Turun Aleksandran kirkon ulkomaalaus
 9. Turun Aleksandran kirkon vesikaton tarkistus

Seurakuntatilojen selvityksiin ja korjauksiin osallistutetaan seurakunnan työntekijät ja lapset/nuoret ja seurakuntatilojen käyttäjät.

Kiinteistölautakunta lähettää investointi- ja korjaussuunnitelma seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanneuvosto

Turun ortodoksisen seurakunnalla ei ole ollut erillistä viisivuotista investointisuunnitelmaa.

Turun ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2023–2024 on kirjattu seuraavat investointi-/korjaustarpeet:

 • Vuodelle 2023 seurakuntatiloissa olevien lasten kalusteiden uusiminen
 • Rauman rukoushuoneen ikkunoiden kunnostusta
 • Aleksandran kirkon ikoneiden konservointi

Vuodelle 2023 oli suunniteltu lisäksi seuraavat tehtävät:

 • Kuulutus seurakunnan hautausmaan hautojen/hautamuistomerkkien kunnostamisesta ja siunauskappelin peltikaton vaurioiden korjaamisesta
 • Hautausmaan maapohjan omistusoikeuden selvittäminen ja siirtyminen seurakunnalle Turun kaupungilta vastikkeetta  
 • Rauman rukoushuoneen ikkunoiden kunnostus ja asunnon tuuletuksen parantaminen

Vuosien 2024–2025 suunnitelmat olivat:

 • Turun seurakuntatilojen eteisen ja kerhohuoneen perusparannustyöt
 •  Pääkirkon sisäseinien korjausmaalaus, restaurointi ja seinien halkeamien korjaus ja maalaus
 • Rauman rukoushuoneen ulkoseinien maalaus

————–

ESITYS: Kiinteistölautakunta (5.9.2023, 28 §) esittää seurakunnanneuvostolle, että seurakunta laatii investointisuunnitelman, joka päivitetään vuosittain talousarviovalmistelujen yhteydessä. Ensimmäinen investointisuunnitelma käsitellään syksyllä 2024. Sen valmistelutyö alkaa keväällä 2024. Lisäksi syksystä 2024 kiinteistölautakunnan jäsenet kokoontuvat yhdessä seurakunnanneuvoston jäsenien kanssa ja keskustelevat yhdessä seurakunnan lyhyen ja pitkä ajan investointitarpeista.

Vuosien 2024–2028 seurakunnan investoinnit ovat:

 1. Turun Aleksandran kirkon ulko- ja sisäseinien halkeamien korjaus ja maalaus sekä sisäseinien konservointi ja maalaus
 2. Äänentoisto ja induktiosilmukka asentaminen Turun Aleksandran kirkossa
 3. Rauman rukoushuoneen asunnon ikkunoiden kunnostus ja maalaus sekä asunnon tuuletuksen parantaminen
 4. Hautausmaan siunauskappelin peltikaton vaurioiden korjaaminen
 5. Seurakunnan työntekijöiden työtilojen selvittäminen
 6. Seurakuntatilojen eteisen ja kerhohuoneen perusparannustyöt
 7. Seurakuntatilojen lasten kalusteiden uusiminen
 8. Seurakuntatiloissa olevan keittiön remontti
 9. Turun Aleksandran kirkon ulkomaalaus
 10. Turun Aleksandran kirkon vesikaton tarkistus

Seurakuntatilojen selvityksiin ja korjauksiin osallistutetaan seurakunnan työntekijät ja lapset/nuoret sekä seurakuntatilojen käyttäjät

Kiinteistölautakunta lähettää investointi- ja korjaussuunnitelman seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi

Seurakunnanneuvosto lähettää seurakunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi kiinteistölautakunnan esityksen.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

4 § Turun investoinnit ja korjaustarpeet 2024–2026

Kiinteistölautakunnan kokous, 5.9.2023, 29 §

ESITYS: Turun ortodoksisen seurakunnan investoi seuraavien kolme

vuoden aikana Turun Aleksandran kirkossa, seurakuntatiloissa ja Rauman rukoushuoneella

Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä, jotka ovat kertyneet verokertymästä ja sijoitustuotoilla tai rahoittaa vieraalla pääomalla. Turun tulorahoitus ei ole riittävä rahoittamaan suunniteltuja investointeja kokonaisuudessaan.

P. Aleksandra kirkon osalta seurakunta hakee korjausavustusta Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitukselta ja museovirastolta. Rauman rukoushuoneen maalaukseen seurakunta hakee avustusta Vanha Rauma Säätiöltä. Investointien kustannusarvioselvitykset valmistelevat konsultti Mika Immonen, kirkkoherra Ioannis Lampropoulos ja seurakuntasihteeri Leena Haapala-Lindholm.

Seurakunta on sitoutunut kustantamaan omistamien liikehuoneistojen sopimuksen kuuluvat korjaukset KOY Aleksandrassa. Seurakunta varaa vuosittain tarvittavan määrärahan talousarvioon kyseisiin korjauksiin.  

Talousarvion 2024 seuraavasti:

 1. Turun Aleksandran kirkon ulko- ja sisäseinien halkeaminen korjaus ja maalaus ja sisäseinien konservointi ja maalaus
 2. Äänentoisto ja induktiosilmukka asentaminen Turun Aleksandran kirkossa
 3. Rauman rukoushuoneen ja asunnon ikkunoiden kunnostus ja maalaus sekä asunnon tuuletuksen parantaminen
 4. Selvitys seurakunnan työntekijöiden työtilatarpeesta
 5. Hautausmaan siunauskappelin peltikaton vaurioiden korjaaminen

Talousarvion 2025 seuraavasti:

 1. Seurakuntatilojen eteisen ja kerhohuoneen perusparannustyöt, selvitys ja toteutus
 2. Seurakuntatiloissa olevien lasten kalusteiden uusiminen

Talousarvion 2026 seuraavasti:

 1. Seurakuntatiloissa olevan keittiön remontti

Kiinteistölautakunta lähettää kolmevuotisen investointi- ja korjaussuunnitelman seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

————–

ESITYS: Turun ortodoksisen seurakunnan investoi seuraavien kolmen

vuoden aikana Turun kirkossa ja seurakuntatiloissa sekä Rauman rukoushuoneella.

Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä, jotka ovat kertyneet verokertymästä ja sijoitustuotoilla tai rahoittaa vieraalla pääomalla. Turun tulorahoitus ei ole riittävä rahoittamaan suunniteltuja investointeja kokonaisuudessaan.

P. Aleksandra kirkon osalta seurakunta hakee korjausavustusta Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitukselta ja muilta mahdollisilta tahoilta. Rauman rukoushuoneen ulkomaalaukseen seurakunta hakee avustusta Vanhan Rauman Säätiöltä. 

Investointien kustannusarvioselvitykset valmistelevat konsultti Mika Immonen, kirkkoherra Ioannis Lampropoulos ja seurakuntasihteeri Leena Haapala-Lindholm.

Seurakunta on sitoutunut kustantamaan omistamien liikehuoneistojen rasitesopimukseen kuuluvat korjaukset KOY Aleksandrassa. Seurakunta varaa vuosittain tarvittavan määrärahan talousarvioon kyseisiin korjauksiin.

Kiinteistölautakunta (3.10.2023, 29 §) esittää seurakunnanneuvostolle seuraavat korjaukset vuosille 2024–2026.  

Talousarvion 2024 seuraavasti:

 1. Turun Aleksandran kirkon ulko- ja sisäseinien halkeaminen korjaus ja maalaus ja sisäseinien konservointi ja maalaus
 2. Äänentoiston ja induktiosilmukan asentaminen Turun Aleksandran kirkossa
 3. Rauman rukoushuoneen ja asunnon ikkunoiden kunnostus, maalaus ja asunnon tuuletuksen parantaminen
 4. Selvitys seurakunnan työntekijöiden työtilatarpeesta
 5. Hautausmaan siunauskappelin peltikaton maalaamin

Talousarvion 2025 seuraavasti:

 1. Seurakuntatilojen eteisen ja kerhohuoneen perusparannustyöt selvitys ja toteutus
 2. Seurakuntatiloissa olevien lasten kalusteiden uusiminen

Talousarvion 2026 seuraavasti:

 1. Seurakuntatiloissa olevan keittiön remontti

Seurakunnanneuvosto lähettää kolmevuotisen investointi- ja korjaussuunnitelman seurakunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

5 § Turun ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026, talousarvio 2024 ja veroprosentti 2024

Turun ortodoksinen seurakunta kuuluu Suomen ortodoksisen kirkon Helsingin arkkipiispakuntaan. Turun seurakunnan seurakuntalaiset asuvat Lounais-Suomessa, Satakunnassa ja Ahvenanmaalla. Seurakunnan on oltava palveleva, kaikille avoin, elävä ja tulevaisuuteen luottava yhteisö. Seurakunnan toimintakulttuuri on keskusteleva ja avoin. Seurakunta toimii yhteistyössä Turun ja koko seurakunnan alueella eri toimijoiden ja hiippakunnan muiden työtekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Seurakunnan uutiset, tapahtumat ja päätökset julkistetaan avoimesti ja laajasti.

Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman tarkoitus on kattaa kaikki seurakunnan toiminta-alueet ja parantaa seurakuntalaisten palvelemista. Suunnitelma yhdistää voimavarat seurakunnan tavoitteiden kanssa. Suunnitelman tarkoituksena on järjestää toimintaa niin, että seurakunnan aktiivista toimintaa toteutetaan Turun lisäksi seurakunnan eri alueilla kuten Salossa, Raumalla ja Ahvenanmaalla.

Seurakunnan talouden hoidossa on noudatettava hyvän talouden hoidon periaatteita (KJ 111). Seurakunnan tuloja saa käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen (OrtL 79§). Talousarvioon on otettava ne tulot, jotka ovat kyseiselle vuodelle odotettavissa. Talousarvioon on otettava ne menot, jotka jo tehtyjen päätösten mukaan on seuraavan vuoden kuluessa suoritettava (KJ112). Seurakunnan keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino.

Seurakunnan hallinnon perimmäinen tehtävä on luoda henkiset ja aineelliset edellytykset jumalanpalveluselämälle, pastoraaliselle työlle ja muulle kirkolliselle toiminnalle.

Talousarvion tilikartta kehitettään palvelemaan seurakunnan perustehtäviä. Talousarvio laaditaan niin, että seurakunnan tulot kattavat seurakunnan menot. Talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikka. Kustannuspaikkavastaavalla on harkintavalta enintään 10 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin ja seurakunnanneuvostolla on kustannuspaikka kohtainen harkintavalta enintään 15 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin.

Seurakunnan talous perustuu verokertymään ja pääomatuottoihin.  Seurakunnan talouteen vaikuttaa valtiontalouden tila.

Turun ortodoksisen seurakunnan kokonaistulos on ollut viime vuosina hyvä lainan maksueristä huolimatta. Seurakunta on maksanut viimeisen erän lainasta keväällä 2022. Seurakunnan talousnäkymät ovat vakaat, koska seurakunnan jäsenmäärä on kasvanut. Liikevaihto on ollut suuruudeltaan noin 1,2 miljoonaa ja nousee 1,4 miljoonaan.

Verotulot ovat resurssi, jonka mukaan seurakunnan pitää kattaa perustoimintansa. Verokertymä on kasvanut 17 % vuodesta 2018. Kasvu perustuu sekä ansiotulokehitykseen että seurakunnan jäsenmäärän kasvuun. Verokertymä on arvioittu niin, että seurakunnan veroprosentti on 1,75 % (758 000 €).

Seurakunnan verokertymän kehitykseen vaikuttaa tulevaisuudessa jäsenmäärä kehitys. Seurakunnan tehtävä on panostaa toiminnan kehittämiseen ja seurakuntalaisten kohtaamiseen.

Talousarviovuosi 2024 ja suunnitelmavuodet 2025–2026 ovat alijäämäiset. Talousarviovuosi 2024 on – 93 230 € alijäämäinen ja suunnitelmavuodet 2025–2026 ovat – 90 730 € alijäämäiset. Seurakunnan toiminnan toteuttaminen perustui vuoteen 2023 keikkapappien ja keikkakanttorin palkkaamiseen. Uusien työntekijöiden palkkaaminen edellyttää uudenlaista taloussuunnittelua. Seurakunnan taloudellista kokonaisuutta kehitetään tulevan seurakunnanvaltuuston kaudella.

Talousarvion määrärahat jakaantuvat seuraavalla tavalla:

Suurimmat menoerät talousarviossa ovat henkilöstökulut, kiinteistönhoito ja keskusrahastomaksut.

Seurakunnanneuvosto lähettää toiminta- ja taloussuunnitelman 2024–2026 KP Arkkipiispa Leolle lausuntoa varten.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että:

 1. se hyväksyy Turun ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2024–2026. (Liite 1)
 2. vahvistaa vuodelle 2024 veroprosentiksi 1,75 %
 3. vahvistaa talousarvion vuodelle 2024

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto ja Arkkipiispa Leo

6 § Papin toimen perustaminen Turun ortodoksisessa seurakunnassa

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että perustetaan papin toimi Turun ortodoksisessa seurakunnassa.

(OrtL 56 §, OrtL 59 §, KJ 87 §, KJ 94 §)

Perustelut:

Laki ortodoksisesta kirkosta 2 §:n mukaan kirkko palvelee ihmisiä pyhien toimitusten, ortodoksisen kasvatuksen ja opetuksen, diakonia- ja hyväntekeväisyystyön sekä ortodoksisen kirkon perinteeseen perustuvan muun toiminnan kautta. Kirkon/Seurakunnan tehtävästä luetaan kirkkojärjestyksestä pykälissä 1 § – 10 § (1 § Pyhät toimitukset, 3 § Papilliset toimitukset, 4 § Jumalanpalvelus, 5 § Ehtoollinen, 6 § Kaste ja mirhalla voitelu, 7 § Avioliittoon vihkiminen, 8 § Hautaan siunaaminen, 9 § Kristillinen kasvatus, opetus ja sielunhoito ja 10 § Diakonia). Seurakuntatyö sisältää seuraavat työalueet: jumalanpalvelukset, pastoraalinen työ, kirkkomusiikki, aikuistyö, katekumeenityö, ekumenia, maahanmuuttajatyö, nuoriso ja lapsityö, uskonnonopetus, diakoniatyö ja tiedotus.

Turun ortodoksisella seurakunnalla on kolme vakituista täysaikaista työntekijää (kirkkoherra, kanttori, seurakuntasihteeri).

Seurakunnan läsnäoleva jäsenmäärä on kasvanut n. 10 % vuodesta 2015 (2015; 2769 ja 2022; 3033). Lokakuussa 2023 kokonaisjäsenmäärä on n. 3250 jäsentä.  

Seurakunnan jumalanpalveluksien toimittamisessa, seurakuntaa avustaa jumalapalveluksien toimittamisessa 4 pappia ja 3 kanttoria. Keikkapappien ja keikkakanttorien palkkaaminen auttaa seurakunta selviytymään jumalapalvelusten toimittamiseen mutta ei kehitä seurakunnan toiminta pitkälle aikavälille. Seurakunnan toiminnan kehittäminen edellyttää, että seurakunnassa työskentelee kaksi työparia.    

Osa lapsi- ja nuoristyöstä on sisällytetty kirkkoherran ja kanttorin työkuviin ja osa diakoniatyöstä on sisällytetty kirkkoherran työnkuvaan ja kanslistin työtehtäviin ja osa viestintätyöstä on sisällytetty kirkkoherran ja seurakuntasihteeriin työtehtäviin. Toimintakaudelle 2024–2026 Turun ortodoksisen seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyö ja viestintää organisoidaan uudelleen. Uudelleen organisointi edellyttää lisää henkilöresursseja.

Papin toimen perustamisen talousvaikutus on vuonna 2024 n 65.000 (sis. sivukulut)

Talousarviovuosi 2024 ja suunnitelmavuodet 2025–2026 ovat alijäämäiset. Talousarviovuosi 2024 on –93 230 € alijäämäinen ja suunnitelmavuodet 2025–2026 ovat –90 730 € alijäämäiset. Seurakunnan toiminnan toteuttaminen perustui vuoteen 2023 keikkapappien ja keikkakanttorin palkkaamiseen. Uusien työntekijöiden palkkaaminen edellyttää uudenlaista taloussuunnittelua. Seurakunnan taloudellista kokonaisuutta kehitetään tulevan seurakunnanvaltuuston kaudella.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto ja arkkipiispa Leo

7 § Kanttorin toimen perustaminen Turun ortodoksisessa seurakunnassa

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että perustetaan kanttorin toimi Turun ortodoksiseen seurakuntaan.

(OrtL 56 §, OrtL 59 §, KJ 87 §, KJ 94 §)

Perustelut:

Laki ortodoksisesta kirkosta 2 §:n mukaan kirkko palvelee ihmisiä pyhien toimitusten, ortodoksisen kasvatuksen ja opetuksen, diakonia- ja hyväntekeväisyystyön sekä ortodoksisen kirkon perinteeseen perustuvan muun toiminnan kautta. Kirkon/seurakunnan tehtävät luetellaan kirkkojärjestyksessä pykälissä 1 § – 10 § (1 § Pyhät toimitukset, 3 § Papilliset toimitukset, 4 § Jumalanpalvelus, 5 § Ehtoollinen, 6 § Kaste ja mirhalla voitelu, 7 § Avioliittoon vihkiminen, 8 § Hautaan siunaaminen, 9 § Kristillinen kasvatus, opetus ja sielunhoito ja 10 § Diakonia).

Seurakuntatyö sisältää seuraavat työalueet: jumalanpalvelukset, pastoraalinen työ, kirkkomusiikki, aikuistyö, katekumeenityö, ekumenia, maahanmuuttajatyö, nuoriso ja lapsityö, uskonnonopetus, diakoniatyö ja tiedotus.

Turun ortodoksisella seurakunnalla on kolme vakituista täysaikaista työntekijää (kirkkoherra, kanttori, seurakuntasihteeri).

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä on kasvanut n. 10 % vuodesta 2015 (2015; 2769 ja 2022; 3033). Lokakuussa 2023 kokonaisjäsenmäärä on n. 3250 jäsentä. 

Seurakunnan jumalanpalveluksien toimittamisessa, seurakuntaa avustaa jumalapalveluksien toimittamisessa 4 pappia ja 3 kanttoria. Keikkapappien ja keikkakanttorien palkkaaminen auttaa seurakuntaa selviytymään jumalapalvelusten toimittamiseen, mutta ei kehitä seurakunnan toimintaa pitkällä aikavälillä. Seurakunnan toiminnan kehittäminen edellyttää, että seurakunnassa työskentelee kaksi työparia.    

Osa lapsi- ja nuoristyöstä on sisällytetty kirkkoherran ja kanttorin työkuviin ja osa diakoniatyöstä on sisällytetty kirkkoherran työnkuvaan ja kanslistin työtehtäviin ja osa viestintätyöstä on sisällytetty kirkkoherran ja seurakuntasihteeriin työtehtäviin. Toimintakaudelle 2024–2026 Turun ortodoksisen seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyö ja viestintää organisoidaan uudelleen. Uudelleen organisointi edellyttää lisää henkilöresursseja.

Kanttorin toimen perustamisen talousvaikutus on vuonna 2024 n. 59.000 (sis. sivukulut)

Talousarviovuosi 2024 ja suunnitelmavuodet 2025–2026 ovat alijäämäiset. Talousarviovuosi 2024 on – 93 230 € alijäämäinen ja suunnitelmavuodet 2025–2026 ovat – 90 730 € alijäämäiset. Seurakunnan toiminnan toteuttaminen perustui vuoteen 2023 saakka keikkapappien ja keikkakanttorin palkkaamiseen. Uusien työntekijöiden palkkaaminen edellyttää uudenlaista taloussuunnittelua. Seurakunnan taloudellista kokonaisuutta kehitetään tulevan seurakunnanvaltuuston kaudella.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto ja arkkipiispa Leo

8 § Rauman p. Nikolaoksen rukoushuoneen isännöitsijän valinta

Seurakunnanneuvoston kokous, 14.9.2023, 6§

OrtKj 76 § mukaan, jos muun luottamushenkilön kuin seurakunnanvaltuuston jäsenen paikka tulee pysyvästi avoimeksi kesken toimikauden, on hänet vallinneen toimielimen valittava viipymättä hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

ESITYS: Kirkkoherra keskustelee Rauman rukoushuoneen isännöitsijän valinnasta Rauman yhteisön kanssa 26.9. Keskustelun jälkeen seurakunnanneuvosto tekee esityksensä seurakunnanvaltuustolle

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

—————–

Kirkkoherra keskusteli Rauman rukoushuoneen isännöitsijän valinnasta Rauman yhteisön kanssa 26.9.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että se valitsee Pyhän Nikolaoksen rukoushuoneen isännöitsijän vapautuneelle paikalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuodelle 2023 Jani Varjon. Jani Varjo on käytettävissä tehtävään.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

9 § Rauman vuokra-asunto

Kiinteistölautakunnan kokous 5.9.2023, 31 §

Leena Juusela on irtisanonut vuokrasopimuksensa. Vuokrasopimus päättyy 30.9.2023. Kirkkoherra on sopinut vuokralaisen kanssa, että vuokralainen voi pitää huonekalut asunnossa 15.10. asti. Kirkkoherra tarkastaa asunnon kunnon 26.9.

ESITYS: Tiedoksi.

PÄÄTÖS: Asia saatettiin tiedoksi.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanneuvosto

Seurakunnanneuvoston kokous, 8.10.2023, 7

ESITYS: Julkaistaan asunnon vuokrailmoitus seurakunnan internet- ja Facebookin sivuilla.

Vuokra on 300 €/kk. Vesimaksu sisältyy vuokraan. Vuokralainen maksaa kuluttamansa sähkön erillisen mittauksen mukaan. Vuokralainen antaa yhden kuukauden vuokran määrää vastaavan vakuuden vuokrasuhteen ehtojen täyttämisestä.

Vuokralainen huolehtii kiinteistön ja alueen kunnossa- ja puhtaanpidosta ja siivouksesta.

Vuokralaisella tulee olla laaja kotivakuutus.

Asunto sijaitsee rukoushuoneen vieressä. Seurakunta on oikeus käyttää piha-aluetta seurakunnan toiminnan järjestämiseksi.

PÄÄTÖS: Ennen vuokrailmoituksen julkaisemista, kirkkoherra keskustelee huoneiston vuokrauksesta Rauman Tiistaiseuran kanssa.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

——————-

Kirkkoherra keskusteli Rauman rukoushuoneen isännöitsijän valinnasta Rauman yhteisön kanssa 26.9. Asunnon vuokraamisesta on ollut kiinnostusta.

Aikaisemmin asunnon vuokraamisen ehdoissa oli, että vuokralainen huolehtii kiinteistön ja alueen kunnossa- ja puhtaanpidosta ja siivouksesta. Asunnon vuokraaminen ja kiinteistön talonmiehen tehtävät ovat sopimuksessa epäselviä.

ESITYS: Julkaistaan asunnon vuokrailmoitus seurakunnan internet- ja Facebook-sivuilla.

Vuokra on 500 €/kk.  Vesimaksu sisältyy vuokraan. Vuokralainen maksaa kuluttamansa sähkön erillisen mittauksen mukaan. Vuokralainen antaa yhden kuukauden vuokran määrää vastaavan vakuuden vuokrasuhteen ehtojen täyttämisestä. Vuokralaisella tulee olla laaja kotivakuutus. Asunto sijaitsee rukoushuoneen vieressä. Seurakunta on oikeus käyttää piha-aluetta seurakunnan toiminnan järjestämiseksi.

Vuokralainen voi halutessaan huolehtia kiinteistön ja alueen kunnossa- ja puhtaanpidosta ja siivouksesta. Tehtävistä maksetaan erillistä korvausta. Työtehtävät määritellään kirjallisessa työsopimuksessa.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

10 § Seurakunnan kanslian aukioloajat

Kanslian aukioloajat ovat maanantaina, tiistaina ja torstaina kello 10–13 ja keskiviikkona kello 13-16, mutta keskiviikkoisin 1.9.-31.5. kanslia on ollut avoinna klo 14-18. Keskiviikon iltapäivän päivystysajalle ei ole enää tarvetta, koska suurin osa asiakaspalvelusta hoituu joko sähköpostitse tai puhelimella.

ESITYS: Turun ortodoksisen seurakunnan kanslian aukioloajat ovat 1.1.2024 alkaen maanantaina, tiistaina ja torstaina kello 10–13 ja keskiviikkona kello 13–16.  Turun ortodoksinen kirkko on avoinna ma-la joka päivä klo 11–16, myös ke ja la klo 17 saakka. Sovittaessa mm.  seurakuntatilojen vuokralainen voi noutaa avaimet kirkosta kirkon aukioloaikoina. Kansliaa hoitava henkilö voi tarpeen vaatiessa sopia asiakkaan kanssa tapaamisen kanslian aukioloaikojen ulkopuolella.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

11 § Kirkkoherran ja hänen perheenjäseniään koskevien laskujen hyväksyjä

ESITYS: Turun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran ja hänen perheenjäseniänsä koskevat sopimukset, laskut tai palkat tarkistaa ulkopuolinen henkilö. Seurakunnanneuvoston varapuheenjohtaja hyväksyy sopimukset ja laskut.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

Anna-Leena Maunila toimi puheenjohtajana asian 11 § ajan. Kirkkoherra Ioannis Lampropoulos poistui kokouksesta asian 11 § käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Svetlana Ruotsi poistui kokouksesta klo 18.53 asian 11 § päätöksen jälkeen.

12 § Aleksandran kirkon pihatyöt, määrärahan esitys

Kiinteistölautakunnan kokous 18.4.2023, 5.4.2023 3§

Turun Toriparkki Oy on aloittanut lokakuussa 2022 seurakunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset työt kirkon pihan osan alueen maapohjan kevennyksestä ja kirkon portaiden korjaamisesta. Työt ovat jääneet piha-alueella osittain kesken, koska Toriparikilta puuttuivat kirkon takaosan piha-alueen sovitut maapinnan tasauksen ja alueen istutussuunnittelutyöt. Toriparkilta tuli pihapiirustus (Olli Ruusumaa, Bonthouse Oy, liite 1). Kiinteistölautakunta oli pyytänyt lausuntoja tai kommentteja Turun rakennusvalvonnalta (liite 2), Varhan pelastuslaitokselta (liite 3) sekä Museovirastolta (liite 4). Kiinteistölautakunta tutustui viranomaisten kommentteihin ja lausuntoihin.

Päätös: Saatujen kommenttien ja lausuntojen perustelleella kiinteistölautakunta päätti esittää, että pihapiirustus voidaan toteuttaa kokouksessa sovitun muutoksin (liite 5, pihapiirroksen merkityt muutokset), mikäli Turun rakennusvalvonta myöntää luvan autopaikkojen siirtämiseen. Sen lisäksi tulee naapuria kuulla, koska autopaikat tulevat olemaan naapuritontin rajapinnassa.

Kiinteistölautakunnan kokous, 19.4.2023, 11 §

ESITYS: Edellisen kokouksen päätettyä tuli seurakunnalle lisätietoa Turun kaupungin/rakennusvalvonnan hortonomilta pihan puista, jotka sijaitsevat alueella, johon uudet pysäköintipaikat ovat suunniteltu toteutettavaksi.

Pihapiirustussuunnitelma otetaan uudelleen käsittelyyn.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Kiinteistölautakunnan kokous, 19.4.2023, 12 §                         

Seurakuntasihteeri Leena Haapala-Lindholm on pyytänyt lausuntoja Turun kaupungin rakennusvalvonnasta, Varhan pelastuslaitoksesta ja museovirastosta. Seurakunta sai myös lisä lausuntoa Turun kaupungin rakennusvalvonnan arboristilta.

Lausuntojen perustella seurakunta ei pysty toteuttamaan alkuperäistä suunnitelmaa ja siirtämään parkkipaikkoja pois kirkon läheisyydestä.

ESITYS: Kiinteistölautakunta keskustelee ja tekee uuden päätöksen Aleksandran kirkon pihasuunnitelmasta uusien tietojen pohjalta.

PÄÄTÖS: Autopaikat säilytettään kirkon pihalla vanhoissa paikoissa. Ei muutosta. Seurakunnalle toimitetaan uusi pihasuunnitelma hyväksyttäväksi.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Turun Toriparkki, Mika Immonen.

Kiinteistölautakunnan kokous, 31.5.2023, 19 §

Kiinteistölautakunta päätti kokouksessaan (19.4. 11§ ja 12 §), että

1. pihapiirustussuunnitelma otetaan uudelleen käsittelyyn.

2. autopaikat säilytettään kirkon pihalla vanhoissa paikoissa ja 3. seurakunnalle toimitetaan uusi pihasuunnitelma hyväksyttäväksi.

Seurakunnan kiinteistölautakunnan edustajat kokoontuivat yhdessä Toriparkin ja kaupungin edustajien kanssa 27.4. ja tekivät pihakatselmuksen sekä keskustelivat pihatöiden jatkosta. Kokouksessa sovittiin, että Jari Tschernij valmistelee uuden pihasuunnitelman ja lähettää seurakunnan kiinteistölautakunnalle käsiteltäväksi.

Liite 1 Pihapiirustus 1

Liite 2 Kuva pihapiirustuksesta

Liite 3 Uudet valaistus pylväät

Liite 4 Pihasuunnitelma kaapeloinneilla

Kaivuuliike Kummala & Kumpp. Oy:n kustannusarvion mukaan uusien pihakaapelointien tekemisestä, sisältäen suunnitelmassa näkyvät kaapeliojat, putket ja timanttiporaukset on 4300,00 €, sisältäen alv 24 %.

ESITYS: Kiinteistölautakunta keskustelee uudesta pihasuunnitelmasta ja tekee tarvittavat päätökset.

Kiinteistölautakunta hyväksyy pihakaapeloinnin kustannusarvion. Lisäksi kiinteistölautakunta esittää seurakunnanneuvostolle, että piharemontin yhteydessä teetätetään pihaan tulevan tien korjaukset. Töiden loppu saattamiseksi kiinteistölautakunta esittää seurakunnanneuvostolle ja seurakunnanvaltuustolle 12.500 € sis. alv. 24 % lisämäärärahan varaamista.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: seurakunnanneuvosto, seurakunnanvaltuusto

————–

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää kiinteistölautakunnan esityksen mukaisesti 12 500 € lisämäärärahaa p. Aleksandran kirkon pihatöiden loppusaattamiseksi.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: seurakunnanvaltuusto

13 § Seurakunnan Ålandsbankenin tilin–725 varojen siirto lyhyen koron rahastoon

ESITYS: Siirrettään seurakunnan Ålandsbankenin tilin -725 varoja lyhyen koron rahastoon (liite 2 salainen). Valtuutetaan kirkkoherra Ioannis Lampropoulos ja Leena Haapala-Lindholm hoitamaan asiaa.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Ålandsbanken, Taloustoimisto

14 § Kiinteistön rakennusteknisen asiatuntijan laskun hyväksyminen

Seurakunnanneuvoston kokous, 16.2.2017, 7 §

Käsitellään kiinteistölautakunnan pöytäkirja.

ESITYS: Hyväksytään kiinteistölautakunnan päätösesitykset pöytäkirjasta 1/2017

Markku Repo ilmoitti neuvostolle, että asia 7. kirkon viemärien sukitusta ei toteuteta.

PÄÄTÖS: Seurakunnanneuvosto hyväksyi asia 8 kiinteistölautakunnan päätösesityksen koskien asiantuntijapalvelusopimusta (Talonet Oy / Kogar Oy) seurakunnan kiinteistöjen rakennusteknisenä asiantuntijana ja niihin liittyvissä hankkeissa. Asiatuntijapalvelujen laskut tulee hyväksyttää seurakunnanneuvostolla, mikäli vuosittaisten yrityksen laskujen määrä ylittää 4 000 €/vuosi + alv.  Mikä Immonen työskentelee yhdessä Pekka Kallio Talonen Oy:n kanssa, joka on toiminut pitkään seurakunnan kiinteistöjen rakennusteknisenä asiantuntijana.

Seurakunnanneuvoston kokous, 25.2.2021, 13 §

Seurakunnan rakennusteknisenä asiantuntijana on toiminut Mika Immonen Talonet Oy/Kogar Oy:stä. Mika Immonen on laatinut uuden tarjouksen 16.12.2020, jossa hän esittää tuntihintaan noin 6,5% korotusta sekä kilometrikorvaukseen 25% korotusta. Hinnat sis. alv. 24%. Rakennusteknisen asiantuntija toimii kiinteistölautakunnan kanssa yhteistyössä. 

ESITYS: Päätetään sopimuksen päivityksestä, hinnan korotuksesta. 

PÄÄTÖS: Seurakunnanneuvosto hyväksyi kiinteistön rakennusteknisen asiantuntijan tarjouksen. Tarjouksen hinnat astuvat voimaan tämän kokouksen päätöksen tultua lainvoimaiseksi.  

————-

ESITYS: Seurakunnanneuvosto keskustelee konsultointipalvelulaskusta ja tekee tarvittavat päätökset.

PÄÄTÖS: Lasku on sovitun mukainen, seurakunnanneuvosto hyväksyy laskun.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Taloustoimisto

15 § Talousseuranta

Liite 4 talousseuranta 3/2023

Liite 5 verotulojen kehitys 1–9/2023

ESITYS: Asia tiedoksi.

PÄÄTÖS: Asia tiedoksi.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: seurakunnanvaltuusto

16 § Jäsenkehitys seuranta

Liite 6 jäsenkehitysseuranta 3/2023

ESITYS: Asia tiedoksi.

PÄÄTÖS: Asia tiedoksi.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: seurakunnanvaltuusto

17 § Muut asiat  

Ei muita asioita

18 § Ilmoitusasiat

Asia 1: Ålandsbankenin sijoitusraportit

Asia 2: Nordean sijoitusraportit

19 § Seuraavien kokouksien ajankohdat

30.10. seurakunnanvaltuuston ja –neuvoston seminaari

11.12. seurakunnanneuvoston kokous

20 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi Turussa 23. lokakuuta 2023

Ioannis Lampropoulos, kirkkoherra               Leena Haapala-Lindholm, sihteeri

Maunila Anna-Leena, vpj. pj. 11 §

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi Turussa 23.10.2023

Sintonen Eila, pöytäkirjan tarkastaja / Kontsas-Vähäsiltä Hannele, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja ilmoitustaululle 24. lokakuuta 2023

Leena Haapala-Lindholm, seurakuntasihteeri

Pöytäkirja on saanut lainvoiman 8.marraskuuta 2023

Leena Haapala-Lindholm, seurakuntasihteeri

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00–15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tiistaina 24.10.2023. Tämän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään tiistaina 7.11.2023.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi